Algemene voorwaarden

Gendika B.V. gevestigd te Veendam

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Gendika B.V., hierna te noemen Gendika. Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere overeenkomsten met Gendika. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voorzover uitdrukkelijk en schriftelijk door Gendika aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

2. Offertes

Aanbiedingen en prijsopgaven van Gendika zijn geheel vrijblijvend.

3. Opdrachten en overeenkomsten

Opdrachten dienen te worden verstrekt hetzij middels een schriftelijke bevestiging van een aanbieding van Gendika, hetzij middels een specifiek opdrachtformulier van Gendika, hetzij op andere schriftelijke en duidelijke wijze. Gendika heeft altijd de bevoegdheid een opdracht niet te aanvaarden en verplicht zich in dat geval de opdrachtgever onmiddellijk te verwittigen. Overigens wordt Gendika eerst verbonden door aanvaarding van een opdracht.

Voorstellen tot onderzoek alsmede voorstellen tot wijziging, respectievelijk uitbreiding van een opdracht, worden uitgebracht onder de voorwaarde, dat de daarin vervatte kennis en ideeën van Gendika door de opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het vormen van een oordeel over de voorstellen van Gendika. Dit artikel is eveneens van toepassing op aan Gendika verleende opdracht tot het uitbrengen van voorstellen tot onderzoek.

Wijzigingen in opdrachten, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van reeds opgedragen werkzaamheden, worden geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging door Gendika.

4. Analyse-, onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden door Gendika

De wederpartij zal de resultaten van de werkzaamheden van Gendika, bestaande uit onderzoeksuitslagen, adviezen, informatie of welke andere vorm dan ook, uitsluitend te eigen behoeve gebruiken. Deze zijn niet bestemd om in het verkeer te worden gebracht. Behoudens wanneer de resultaten zijn vervat in een voor het betreffende doel bestemd certificaat, is publicatie daarvan uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Gendika.

5. Werkzaamheden ook voor anderen

Gendika zal immer gerechtigd zijn gelijksoortige werkzaamheden als met de wederpartij overeengekomen, voor anderen te verrichten, tenzij het tegendeel is bedongen.

6. Uitvoering

a. Gendika bepaalt de wijze waarop en de methode, apparatuur en uitgangschemicaliën waarmee de werkzaamheden van Gendika worden uitgevoerd. Indien Gendika in dit opzicht verzoeken of instructies van de wederpartij opvolgt, is Gendika ontslagen van verantwoordelijkheid voor die keuze.

b. Gendika zal de werkzaamheden naar beste weten en kunnen en met de nodige zorg en vakmanschap uitvoeren. Met het aanvaarden van een opdracht verbindt Gendika zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Het niet bereiken van resultaat geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.

c. Gendika zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van werkzaamheden en hem desgewenst alle inlichtingen verstrekken.

d. De werkzaamheden voortvloeiende uit een opdracht worden door Gendika uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn, behoudens omstandigheden die aan Gendika redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend. Bij niet-tijdige levering zal Gendika niet eerder in verzuim zijn dan wanneer zij in gebreke is gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft als gevolg van omstandigheden die aan Gendika kunnen worden toegerekend.

7. Geheimhouding

Gendika verplicht zich tot geheimhouding van de resultaten van haar werkzaamheden alsmede van alle informatie die zij van de wederpartij ter beschikking heeft gekregen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, voorzover althans deze informatie door de wederpartij als confidentieel is

gekenmerkt, en zal deze niet ter kennis van derden brengen anders dan ingevolge wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Gendika zal de door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of monsters uitsluitend gebruiken voor de uit te voeren werkzaamheden dan wel ter beschikking stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Gendika heeft het recht resultaten intern te gebruiken voor vergelijking-, referentie-, statistische- of wetenschappelijke doeleinden, waarbij

Gendika er voor zorgt draagt dat de identiteit van de wederpartij niet kenbaar is. De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen haar uit hoofde van een overeenkomst met Gendika ter kennis komt omtrent Gendika of de werkwijze van Gendika.

8. Industriële en intellectuele eigendommen

Alle rechten op uitvindingen, werkwijzen en welke industriële of intellectuele eigendom dan ook ontwikkeld door Gendika voor of naar aanleiding van een overeenkomst zullen toekomen aan Gendika, tenzij anders is bedongen in een overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid

Gendika pleegt jegens de wederpartij uitsluitend verwijtbare tekortkoming, indien bij de vervulling van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht fouten zijn gemaakt of nalatigheden zijn begaan in werkzaamheden die met normale vakkennis en zorgvuldigheid vermeden hadden moeten worden. Gendika is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar bestuurders of haar leidinggevende ondergeschikten. Worden bij uitvoering van een overeenkomst derden door Gendika ingeschakeld, dan kunnen deze ondergeschikten en/of derden jegens de wederpartij eveneens een beroep doen op het in dit artikel bepaald, als waren zij zelf bij deze overeenkomst partij.

10. Betaling

a. Gendika behoudt zich het recht voor periodieke rekeningen te zenden.

b. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum in de daarop aangegeven valuta. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

c. Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

d. Gendika heeft het recht te bepalen aan welke verbintenis een betaling wordt toegerekend.

11. Recht op ontbinding

a. De wederpartij kan de overeenkomst tussentijds beëindigen. De opdrachtgever dient ook in dat geval de geheimhouding jegens Gendika ten volle te eerbiedigen in overeenstemming met artikel 7 en artikel 8.

b. Ingeval van beëindiging van de overeenkomst is de wederpartij verplicht de gemaakte kosten naar de stand van werkzaamheden te vergoeden. Bovendien betaalt de wederpartij 10% van het resterende deel van de honorering die verschuldigd zou zijn geweest bij volledige vervulling van de opdracht door Gendika.

c. Gendika kan de opdracht beëindigen in geval van overmacht dan wel met goedvinden van de wederpartij of ingeval van wanprestaties van de opdrachtgever, zonder dat Gendika tot enigerlei schadevergoeding is gehouden.

12. Faillissement, surséance etc. van de wederpartij

In geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van de wederpartij, is Gendika bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring reeds voordat de wederpartij in verzuim is geraakt.

13. Wijzigingen van de voorwaarden

Gendika is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Gendika zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden.

14. Geschillen

Verschillen van mening tussen wederpartij en Gendika zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Alle geschillen welke tussen Gendika en wederpartij mochten ontstaan in verband met een overeenkomst zullen , ingeval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Groningen.

15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Gendika en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt: dd.24-09-1998 te Veendam